Ochrona i utrzymanie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy

Płaskie i bagniste dno Doliny Baryczy w średniowieczu zaczęto wykorzystywać dla zakładania stawów rybnych - liczne wówczas dni postne sprzyjały popytowi na ryby. Obszary zajmowane przez stawy, łąki, pola uprawne i lasy zmieniały się w zależności od sytuacji gospodarczo-politycznej, a także czynników klimatycznych, zwłaszcza wielkości opadów. Powstał unikalny, dynamiczny krajobraz, złożony z mozaiki stawów, pól uprawnych, łąk i lasów. Dzięki temu przyroda w Dolinie Baryczy jest niezwykle bogata i różnorodna, szczególnie interesujący jest świat ptaków, zarówno lęgowych, jak i przelotnych. Tak, więc bogactwo przyrody Doliny Baryczy w dużej mierze jest rezultatem prowadzonej tu przez stulecia ekstensywnej gospodarki rolnej i stawowej. Intensyfikacja gospodarowania grozi zniszczeniem tych unikalnych ekosystemów i przekształceniem ptasiego raju w sterylny krajobraz, tak powszechny w wielu krajach Europy.

Dla zachowania skarbów przyrody nie wystarczą same tylko istniejące formy ochrony – Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, rezerwaty przyrody, nawet tworzone ostoje sieci Natura 2000. Potrzebny jest taki model rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, który zapewni zachowanie tradycyjnych nadbaryckich krajobrazów i wykorzysta walory przyrodnicze dla tworzenia miejsc pracy.

Projekt "Ochrona i utrzymanie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy" jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” i Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju finansowany przez Globalny Fundusz Środowiska (Global Environment Facility). Głównym celem realizowanego projektu jest rozpowszechnianie modelu zrównoważonego rozwoju w Dolinie Baryczy. W ramach realizacji projektu obie organizacje prowadziły i prowadzą liczne działania, nakierowane m.in. na ochronę przyrody i turystyczny rozwój tego wyjątkowego obszaru. Działania te są prowadzone w ścisłej współpracy ze społecznościami lokalnymi i liderami społecznymi z Doliny Baryczy. Konieczne jest również wypracowanie rozważnego zarządzania zasobami naturalnymi obszaru, zwłaszcza wodą, której deficyt doprowadzi do zaniku i utraty cennych siedlisk przyrodniczych.

Najważniejsze obszary pracy w ramach projektu obejmują:
• wzmocnienie zintegrowanego zarządzania zasobami środowiska, zwłaszcza cennymi przyrodniczo terenami, m.in. poprzez uzupełnienie stanu wiedzy przyrodniczej oraz tworzenie i doskonalenie planów zarządzania ochroną przyrody w dialogu ze społecznościami lokalnymi;
• wspieranie przyjaznej przyrodzie gospodarki rolnej i stawowej, poprzez promowanie pakietów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej i produktów regionalnych;
• rozwój form turystyki zharmonizowanych z walorami przyrodniczymi – takich, jak rowerowa, przyrodnicza (szczególnie „birdwatching”), agroturystyka;
• poprawa stanu środowiska, w tym w szczególności uregulowanie gospodarki wodnej i poprawa czystości wód;
• tworzenie mechanizmów trwałego rozwoju na poziomie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie i wzmacnianie inicjatyw społecznych oraz zwiększoną rolę miejscowych liderów;
• wymiana doświadczeń z innymi cennymi przyrodniczo obszarami w Polsce i za granicą.

  Więcej informacji na stronie www.barycz.pl

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka