Ochrona płazów

Jedną z najbardziej zagrożonych, w skali Europy, grup kręgowców są płazy, a szczególnie ważne dla ich przetrwania jest ochrona miejsc rozrodu. W roku 2002 rozpoczęliśmy program „Ochrana płazów w poprzemysłowej części województwa śląskiego”, realizowany przez Górnośląskie Koło PTPP „pro Natura”. Duże zainteresowanie szkół, chętnie zgłaszających się do współpracy oraz pomyślna realizacja założeń projektu stały się podstawą do jego kontynuacji także w latach 2004-2005. W wyniku realizacji projektu pod opieką szkół znajdzie się 420 zbiorników wodnych, będących nie tylko miejscem rozrodu płazów ale również środowiskiem życia innych zagrożonych i bardzo cennych gatunków roślin i zwierząt. Odpowiednie oznakowanie tych obiektów w terenie oraz wszelkie działania zmierzające do umieszczenia ich w planach zagospodarowania są kolejnym etapem programu. W wyniku podejmowanych działań wzrosła świadomość ekologiczna społeczności lokalnej i poczucie odpowiedzialności za miejsce swojego zamieszkania, a co najważniejsze zachowane zostały cenne siedliska płazów na obszarze województwa śląskiego. Projekt jest dofinansowany przez GEF/SGP UNDP oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na podstawie doświadczeń z województwa śląskiego podobne działania przeprowadziło Koło PTPP „pro Natura” w Zielonej Górze. Głównym celem projektu było dokonanie ewidencji, analizy faunistyczno-florystycznej oraz oceny przydatności dla rozrodu płazów małych zbiorników wodnych. Ogółem opracowano 73 zbiorniki wodne położone na terenie 23 gmin w województwie lubuskim. Realizacja zamierzonych celów przyczyniła się do nawiązania przyjaznych kontaktów ze społecznością lokalną i samorządami. Z kolei szereg edukacyjnych wyjazdów terenowych pogłębiło wiedzę miejscowych uczniów z zakresu biologii, ekologii i ochrony płazów. Projekt jest dofinansowany przez GEF/SGP UNDP i realizowany we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka