Przyrodzie i ludziom

PTPP „pro Natura” rozpoczęło realizację projektu „Przyrodzie i ludziom. Budowa partnerstwa na rzecz ochrony przyrody w gminie”. Ma on na celu skuteczną ochronę wartości przyrodniczych na terenie gminy Wińsko we współpracy z samorządem oraz społecznością lokalną. Gmina Wińsko leży na Dolnym Śląsku pomiędzy Odrą a Baryczą. Stanowi bogaty przyrodniczo teren obfitujący w szereg cennych gatunków i siedlisk. Przez jej obszar przebiegają granice trzech ostoi Natura 2000 (Dolina Łachy, Odrzańskie Łęgi, Dębniańskie Mokradła). PTPP „pro Natura” od ponad 10 lat prowadzi działania na rzecz ochrony przyrody na tym terenie, posiada około 200 hektarów łąk i terenów podmokłych, którymi opiekuje się zgodnie z potrzebami przyrody. Projekt „Przyrodzie i ludziom” zakłada m.in. wypracowanie systemu zarządzania terenami Towarzystwa i poszerzenie współpracy z prywatnymi właścicielami terenów przyrodniczo cennych, w czym pomogą specjaliści z doświadczonej w tym zakresie organizacji Suffolk Wildlife Trust z Wielkiej Brytanii. Wyznaczane są tereny i obiekty istotne dla ochrony przyrody i krajobrazu gminy Wińsko oraz podejmowane są działania dla ich zachowania. Do współpracy zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy gminy, zwłaszcza rolnicy, leśnicy, wędkarze, myśliwi, nauczyciele i uczniowie oraz inne osoby zainteresowane przyrodą. Chętni uczniowie z wszystkich sześciu szkół z terenu gminy prowadzą obserwacje w celu zlokalizowania występowania wybranych gatunków (m.in. kozioroga dębosza, żurawia, czajki, dymówki, brzegówki, zimorodka, żołny, nietoperzy i storczyków). Pomogą im w tym przygotowane przez Towarzystwo ulotki o poszczególnych gatunkach, formularze i mapa. Po podsumowaniu zgromadzonych informacji nastąpi etap działań z udziałem uczniów (m.in. rozwieszanie budek dla nietoperzy, sadzenie dębów dla koziorogów, wieszanie podstaw pod gniazda dla jaskółek dymówek). Prócz konkretnych efektów przyrodniczych w postaci odtworzenia siedlisk i pomocy określonym gatunkom zwierząt i roślin projekt przyniesie wzrost zainteresowania przyrodą i świadomości potrzeby jej ochrony wśród społeczności lokalnej.  

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka