Wydawnictwa

Zamówienia należy kierować na adres:
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"
ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

Zamówienie można składać telefonicznie pod numerem: (071) 343 09 58
Zamówienie można składać na nasz adres e-mail: pronatura@pronatura.org.pl

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***


 "Przyrodnicze rymowanki. Żabia gromada”
Tekst: Ewa Zuber
Ilustracje: Iza Bednarz
Pierwszy zeszyt z cyklu wierszy edukacyjnych o polskiej przyrodzie przybliża wszystkie gatunki polskich płazów. Zawiera wiersze kierowane do dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat ilustrowane bardzo dojrzałymi rysunkami 10-letniej dziewczynki.
Wybór tematu do pierwszego zeszytu podyktowany był tym, że rok 2008 został przez IUCN ogłoszony Rokiem Żaby.

zakup na miejscu: 7,00 zł
razem z wysyłką: 11,00 zł


 "Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004
Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego"
Książka jest najnowszym wydawnictwem podsumowującym wyniki przeprowadzonego w Polsce w 2004 VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. Zarówno dla całego obszaru Polski jak i dla poszczególnych województw omówiono liczebność, zagęszczenie, umieszczenie gniazd, efekty lęgów oraz przedstawiono rozmieszczenie gniazd na mapie punktowej. Porównano również te wyniki z poprzednimi liczeniami podsumowując zmiany liczebności polskiej populacji. Wszystkie parametry populacji bociana białego prezentowane są szczegółowo na poziomie powiatów. Książka zawiera streszczenia w języku angielskim.

zakup na miejscu: 50,00 zł
razem z wysyłką: 61,00 zł


 
"Awifauna Polski Rozmieszczenie, liczebność i zmiany"
Tekst: Ludwik Tomiałojć i Tadeusz Stawarczyk
Książka podsumowuje obecny stan wiedzy na temat składu ornitofauny Polski. W rozdziałach wstępnych omówiona została historia i obecny obraz awifauny Polski oraz narzędzia prawne przydatne dla jej ochrony. Następnie przedstawiono wszystkie gatunki ptaków stwierdzone w kraju, ich środowisko lęgowe, rozmieszczenie, ocenę liczebności i trendy, wędrówki oraz zimowanie.

Nakład wyczerpany

 
"Bociany i boćki"
Zbigniew Jakubiec i Przemysław Szymoński
Książka jest pierwszą obszerną monografią bociana białego w Polsce. Powstała w ramach Programu Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk prowadzonego przez PTPP "pro Natura", a sponsorowanego przez Fundację EkoFundusz. Autor tekstu dr Zbigniew Jakubiec wiele lat prowadził badania naukowe nad bocianami. Szatę graficzną stanowią przede wszystkim zdjęcia Przemysława Szymońskiego, który przez pięć lat przebywał wśród bocianów z aparatem.

Nakład wyczerpany

 
"Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska"
Książka składająca się z 2 części. Pierwsza to Czerwona Lista Roślin Naczyniowych Dolnego Śląska obejmująca oprócz listy gatunków charakterystykę regionu i jego flory, stan i historię badań. Część druga omawia zagrożenia i ochronę wybranych siedlisk, grup fitogeograficznych i taksonomicznych. W kolejnych rozdziałach omówione zostały gatunki wysokogórskie, naskalne, muraw, zbiorowisk trawiastych, wodne i błotne, leśne oraz flora synantropijna i gatunki endemiczne i reliktowe Sudetów.

zakup na miejscu: 28,60 zł
razem z wysyłką: 35,00 zł
 
"Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska"
Opracowana na podstawie dwóch brytyjskich podręczników: "European Wet Grasland" oraz "Wet Grassland Guide" dotyczących zarządzania łąkami podmokłymi w sposób uwzględniający potrzeby przyrody. Część teoretyczna omawia wartość przyrodniczą i zagrożenia łąk podmokłych, sposoby użytkowania oraz metody renaturyzacji łąk i towarzyszących biotopów. W drugiej części przedstawione zostały przykłady ilustrujące działania prowadzone w różnych krajach Europy (Irlandia, Wielka Brytania, Słowacja, Dania, Polska) oraz 9 projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe.

zakup na miejscu: 15,00 zł
razem z wysyłką: 24,00 zł 
"Płazy. Cenne miejsca rozrodu w województwie śląskim"
Książka wydana w dwóch częściach jest podsumowaniem prowadzonego przez Górnośląskie Koło PTPP "pro Natura" i Muzeum Górnośląskie programu "Ochrony cennych miejsc rozrodu płazów w województwie śląskim". Pierwsza część zawiera opis płazów występujących na obszarze objętym programem oraz krótkie opisy 135 stanowisk. Druga część jest rozszerzeniem i uzupełnieniem o nowe dane z działań prowadzonych w ramach kontynuacji programu.

Nakład wyczerpany

 
"Nietoperze"
Czasopismo naukowe wydawane w ramach Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy ukazuje się od 2000 roku. Zeszyty zawierają artykuły omawiające zagadnienia z zakresu biologii, ekologii i rozmieszczenia nietoperzy, głównie gatunków występujących w Polsce. Część artykułów została zebrana w zeszyty tematyczne omawiające zagadnienia związane z echolokacją oraz ogólnopolskim zimowym monitoringiem nietoperzy.

Tutaj znajdziesz dokładne spisy numerów.

zakup na miejscu: 15,00 zł (cena za jeden zeszyt)
razem z wysyłką: 24,00 zł

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka