"Nowy dom" dla ptaków w Dolinie Baryczy

 Czy można stworzyć "nowy dom" dla rybitw, śmieszek i wielu innych cennych ptaków w Dolinie Baryczy? Oczywiście! W ramach projektu "Ochrona i utrzymanie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy" finansowanego ze środków GEF, przy wsparciu GNF, realizowanego przez PTPP „pro Natura” rozpoczęły się prace w kompleksie Stawno na Stawach Milickich związane z usuwaniem krzaków i drzew na wyspach.

Podstawowym celem prowadzonych działań w tym zakresie jest utrzymanie różnorodności siedlisk oraz przywrócenie i utrzymanie miejsc lęgowych. Wysypy z niską roślinnością chętnie zajmują gniazdujące kolonie mewy śmieszki i rybitwy rzecznej. Kolonie tych ptaków ze względu na swą dużą liczebność tworzą również parasol ochronny dla innych gatunków m.in. przed drapieżnikami np. dla zausznika, czernicy czy głowienki (gatunki podlegające ochronie Natura 2000).

Interesującym faktem jest to, że prace z zakresu czynnej ochrony przyrody są prowadzone przez przeszkolonych więźniów z Zakładu Karnego w Wołowie, w ramach partnerstwa Inicjatywy Wspólnotowej Equal "Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody". Głównym celem realizacji w/w programu jest zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego przez więźniów z wykorzystaniem możliwości lokalnego rynku pracy działającego w otoczeniu zakładu karnego z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Skazani będą wykaszać stawy w ramach praktyk realizowanego obecnie kursu: drawl i operator piły spalinowej.

Rozpoczęte prace zakończą się z końcem lutego, ponieważ już na początku marca pierwsze gęsi przystępują do lęgów. Z początkiem nastania jesieni zostaną ponownie wznowione w celu przygotowania nowych, bardziej dogodnych miejsc do lęgów.

Prace odbywają się we współpracy z PZB "Stawy Milickie". Wszelkie działania konsultowane są z Konserwator Przyrody oraz z prof. J. Witkowskim – opiekunem rezerwatu.

Magdalena Berezowska

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka