Koła

GÓRNOŚLĄSKIE KOŁO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PRZYRODY
"PRO NATURA"

c/o Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego
pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
tel./fax 032 281 34 01 w. 116
e-mail: cempulik@op.pl

Władze koła:
prezes: dr Piotr Cempulik
sekretarz-skarbnik: dr inż. Jacek Betleja

Liczba członków:
18

Teren działania:
Górny Śląsk i Zagłębie

Koło Górnośląskie PTPP "pro Natura" podczas swojej 15-letniej działalności realizowało - we współpracy z administracją samorządową, państwową, innymi stowarzyszeniami, szkołami, różnymi instytucjami, WFOŚ i GW w Katowicach oraz z UNDP/GEF/SG - misję stowarzyszenia.

Zakres działalności:
- Opracowania dające podstawę do działań na rzecz lokalnego zachowania i zwiększania różnorodności życia (36 opracowań);
- Publikacje popularyzujące wiedzę o bioróżnorodności i ochronie przyrody (19 publikacji);
- Seminaria i inne formy spotkań z lokalnymi społecznościami gmin województwa śląskiego, głównie skierowane do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz do administracji samorządowej podczas, których wygłoszono 27 referatów;
- Zrealizowanie wraz z Działem Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wystawy pt. "Ginące siedliska i cenne obiekty przyrodnicze województwa śląskiego", na której do tej pory odbyło się 156 zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.
- "Ochrona cennych miejsc rozrodu płazów w województwie śląskim" - jest to realizowany od 2002 roku programu, który obejmuje obszar 55 gmin, gdzie znajdują się 320 stanowiska rozrodu płazów. Uczestniczy w nim 196 nauczycieli oraz dzieci i młodzież z lokalnych szkół.

Publikacje popularyzujące wiedzę o bioróżnorodności i ochronie przyrody:
*Cempulik P., Dobosz R. 1996. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne województwa katowickiego. Ścieżka dydaktyczna na Garbie Tarnogórskim. 1. Las Segiecki. Wydawnictwo Kubajak. Krzeszowice. 56ss.
*Cempulik P., Hadaś T. B., Holeksa K., Kasperek J., Kłys G., Przywara Z., Szulc-Guziak D. 1998. Przyroda na Górnym Śląsku. Jak zachować jej najcenniejsze wartości? Piekary Śląskie. Wydawnictwo Kubajak. Krzeszowice. 96ss.
*Cempulik P., Hadaś T. B., Holeksa K., Kasperek J., Kłys G., Szulc-Guziak D. 1999. Przyroda na Górnym Śląsku. Jak zachować jej najcenniejsze wartości? Tarnowskie Góry. Wydawnictwo Kubajak. Krzeszowice. 96ss.
*Cempulik P., Holeksa K., Betleja J., Ryka W. 1999. Przyroda Sosnowca. PTPP "pro Natura". Wrocław. 96ss.
*Cempulik P., Dobosz R., Kasperek-Cempulik J., Piszczek M., Piszczek M, 2000. Przyrodnicze Ścieżki Województwa Śląskiego NR 8. Ścieżka Dydaktyczna po zespole przyrodniczo-krajobrazowym Żabie Doły. Wydawnictwo Progres. Sosnowiec. 48ss.
*Cempulik P., Piszczek M., Piszczek M., Dobosz R. 2000. Ścieżka dydaktyczna po Garbie Tarnogórskim. Pogórnicze Łąki i Park w Reptach. Wydawnictwo Kubajak. 64ss.
*Cempulik P. W regionie Górnego Śląska i Zagłębia. Biuletyn PTPP "pro Natura". 30 (1): 15-16.
*Cempulik P., Kokoszka K., Pająk A., Sochacka M., Wojtczak J. 2002. Płazy. Cenne miejsca rozrodu w województwie śląskim. Część I. PTPP "pro Natura". Wrocław-Bytom. 96ss.
*Sochacka M., Cempulik P. 2002. Ochrona płazów w województwie śląskim. Program Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura" i Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Folder promujący program. PTPP "pro Natura". Bytom.
*Pająk A., Sochacka M. 2002. Zeszyt edukacyjny "Kumasz kumaka". PTPP "pro Natura". Wrocław-Bytom. 28ss.
*Cempulik P., Żyła W. 2002. Ulotka dla szkół w województwie śląskim, przedstawiająca zakres zajęć dydaktycznych dla różnych grup wiekowych na wystawie stałej pt. "Ginące siedliska i cenne obiekty przyrodnicze województwa śląskiego".
*Cempulik P., Sochacka M., Żyła W. 2003. Ścieżka dydaktyczna po zespole przyrodniczo-krajobrazowym Wielikąt. PTPP "pro Natura". Wrocław - Bytom. 48ss.
*Cempulik P., Sochacka M., Żyła W. 2003. Ścieżka dydaktyczna po zespole przyrodniczo-krajobrazowym Wielikąt. Folder informujący o ścieżce. PTPP "pro Natura". Wrocław - Bytom.
*Cempulik P., Góra J., Ochmann A., Skowrońska K., Sochacka M., Wojtczak J. 2004. Płazy. Cenne miejsca rozrodu w województwie śląskim. Część II. PTPP "pro Natura". Wrocław-Bytom. 96ss.
*Cempulik P., Skowrońska K. 2004. Piękno Dąbrowy Górniczej. Ptaki. Wydawnictwo Kubajak. Krzeszowice. 80ss.
*Cempulik P., Sochacka M., Żyła W., Hadaś T. B. 2004. Przyrodnicza ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Zabrzu-Rokitnicy. Gajdzikowe Górki. PTPP "pro Natura". Bytom. 64ss.
*Góra J., Cempulik P. 2005. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po przemysłowej części województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie. Folder promujący program. PTPP "pro Natura". Bytom.

WFOŚiGW w Katowicach wspierał realizację następujących zadań:
- Wydanie przewodnika po ścieżce dydaktycznej w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Wielikąt i foldera promującego tę ścieżkę oraz opisanie jej w terenie;
- Wydanie przewodnika po dziewięciu przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych w Siemianowicach Śląskich i foldera promującego te ścieżki oraz ich opisanie w terenie;
- Trwający od 2002 roku program "Ochrony cennych miejsc rozrodu płazów w województwie śląskim".

UNDP GEF/SGP Polska wspierał finansowo program "Ochrony cennych miejsc rozrodu płazów w województwie śląskim".

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka