Cele

Wyłącznym celem działania Towarzystwa jest realizacja określonych statutem zadań ze sfery pożytku publicznego.

1. Cele główne Towarzystwa
Działalność w sferze:
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

2. Towarzystwo realizuje również następujące zadania ze sfery pożytku publicznego:
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- działań wspomagających rozwój demokracji;
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

3. Realizacja zadań wymienionych w punkcie 2. nie może pozostawać w sprzeczności / powinna być zgodna z celami głównymi określonymi w punkcie 1.

4. Towarzystwo realizuje cele statutowe wymienione w punktach 2 i3 w formie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka