Historia

ROK 1990
 - Zarejestrowanie Towarzystwa w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
 - Wystosowanie apelu do Sejmu RP o analizę działalności resortu rolnictwa w zakresie działań przedsiębiorstw melioracyjnych odpowiedzialnych za straty w środowisku przyrodniczym.

ROK 1991
 - Blokowanie "dzikich" ścieżek wydeptywanych przez turystów na zboczach góry Chojnik. Członkowie PTPP "pro Natura" i młodzież z niemieckiej organizacji "Impuls" budowali barierki i maskowali gałęziami oraz liśćmi "nielegalne" przejścia na porośniętych lasem bukowym zboczach góry Chojnik w Karkonoskim PN.
 - Pomoc w remontowaniu renesansowego dworku "Czarne"- przyszłego Centrum Edukacji Ekologicznej.
 - Porządkowanie terenu pod przyszły rezerwat przyrody "Żabie Doły". Przy pracy pomagała młodzież z L.O. w Bytomiu wraz z kolegami z Niemiec.
 - Współredagowanie raportu polskich organizacji ekologicznych o stanie środowiska przyrodniczego, przygotowywanego na Szczyt Ziemi w Brazylii w 1992 r.
 - Realizacja projektu ochrony największej lęgowej populacji żółwia błotnego w Polsce (wykup, wyremontowanie zabudowań wiejskich pod stację terenową, prowadzenie działań polegających na zabezpieczeniu gniazd i miejsc lęgowych, ratowanie młodych osobników, budowa stawu dla młodych żółwi). Projekt realizowany w latach 1991 - 1995.
 - Złożenie wniosku o odwołanie pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaśle( 1991 – 1992). Interwencja w sprawie zaprzestania dewastacji rzeki Kwisy i Bystrzycy.
 - Nasadzenie 200 drzew i krzewów na terenie miasta Jasła i okolic oraz zainicjowanie utworzenia 9 pomników przyrody na tym terenie (1991 – 1992).
 - Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Gliwic, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich i Zabrza (1991 – 1994).

ROK 1992
 - Kampania dotycząca zahamowania dewastacji rzeki Smortawy przez przedsiębiorstwo melioracyjne "INWOD".
 - Prowadzenie w Jaśle schroniska dla poszkodowanych zwierząt objętych ochroną prawną (1992 – 1995).
 - Zbudowanie 3 budek lęgowych dla gągołów i 1 dla nurogęsi oraz zawieszenie ich na terenie stawów rybnych w Nowym Dworze k/Jelcza.
 - Ufundowanie 41 kluczy terenowych "Ptaki Europy" dla Zachodnioukraińskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
 - Uczestnictwo w międzynarodowej kampanii "Niedźwiedzie w niebezpieczeństwie". Zorganizowanie terenowych warsztatów przyrodniczych pt. "Rzeki Wrocławia" dla uczniów szkół średnich z Polski i Niemiec. Program obejmował wielorakie badania stanu przyrodniczego rzek: Bystrzycy i Oławy.
 - Doprowadzenie wraz z "Zieloną Akcją" z Legnicy do utworzenia użytku ekologicznego na terenie byłego poligonu wojsk radzieckich pod Przemkowem (1992 – 1995).
 - Opracowanie na wniosek Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zestawu zaleceń do instrukcji urządzania lasu na obszarach zalewowych rzek w Polsce.
 - Zainicjowanie przygotowania projektu rezerwatu "Wrzosy" w rejonie Wołowa.
 - Wykonanie dokumentacji ornitologicznej potwierdzającej celowość utworzenia Rudzkiego Parku Krajobrazowego.
 - Zaproponowanie utworzenia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego w Dolinie Kłodnicy. Wykonano opracowanie faunistyczne tego terenu (1992 – 1993).
 - Przygotowanie pełnej dokumentacji przyrodniczej projektowanego rezerwatu "las Dąbrowa" w woj. katowickim.
 - Wzięcie pod ochronę jedynej kolonii rozrodczej nietoperza podkowca małego na Śląsku. Kolonia mieści się w renesansowym dworku w Jarnołtówku (1992 – 1995).

ROK 1993
 - Usuwanie dzikich wysypisk śmieci w okolicach Olsztyna.
 - Przeprowadzenie programu edukacji przyrodniczej w dwóch szkołach średnich Wrocławia (obejmował on 5 ilustrowanych wykładów i 4 wycieczki terenowe).
 - Opiniowanie Programu Rozwoju Leśnictwa w Polsce na lata 1993 – 1997.
 - Zorganizowanie we Wrocławiu międzynarodowego spotkania pt. "Rola organizacji społecznych w zachowaniu bioróżnorodności - metody współpracy z właścicielami terenów". Przy organizowaniu spotkania współpracowano z Fundacją Ekofundusz oraz CEEWEB.
 - Uczestnictwo w akcji reintrodukcji bobrów na Dolnym Śląsku (pracownicy AR z Poznania wypuścili 11 osobników w trzech wytypowanych wcześniej przez "pro Naturę" miejscach).
 - Budowa i naprawa uszkodzonych budek lęgowych dla ptaków w ok. Dywit (woj. olsztyńskie).
 - Wykonanie odpowiedniej dokumentacji projektowanego zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Parku w Reptach (Górny Śląsk).
 - Złożenie wniosku o utworzenie Lublinieckiego Parku Krajobrazowego, wraz z odpowiednią dokumentacją.
 - Złożenie wniosku o utworzenie Parku Krajobrazowego na Garbie Tarnogórskim, wraz z dokumentacją terenu (na obszarze projektowanego Parku znajduje się największe zimowisko nietoperzy na Górnym Śląsku).
 - Przeprowadzenie 3 kursów poświęconych biologii i ochronie nietoperzy. W zajęciach uczestniczyli głównie studenci i uczniowie szkół średnich Wrocławia (1993 – 1994).
 - Zaproponowanie utworzenia Goczałkowickiego Parku Krajobrazowego, który objąłby Dolinę Górnej Wisły wraz z licznymi zbiornikami, kompleksami stawów, polami, łąkami i lasami.
 - Zaproponowanie utworzenia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego obejmującego stawy rybne w Ligocie oraz okoliczne łąki, pola i zabudowę wiejską.
 - Zorganizowanie obozu chiropterologicznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego – celami obozu były: inwentaryzacja nietoperzy w Karkonoszach, przeszkolenie uczestników w zakresie oznaczania gatunków i metod badawczych.
 - Zorganizowanie akcji sprzątania lasu w jednej z gmin woj. białostockiego.
 - Wytyczenie i oznakowanie ścieżki przyrodniczej w Borowej Oleśnickiej koło Wrocławia (1993 – 1994).

ROK 1994
 - Opracowanie i wdrożenie projektu oznakowania linii wysokiego napięcia, przebiegającej wzdłuż brzegu jeziora Dzierżno Duże pod Gliwicami w celu zmniejszenia śmiertelności ptaków na skutek kolizji z tą linią.
 - Zorganizowanie obchodów Dnia Ziemi w Sokółce oraz "chodnikowego konkursu" plastycznego dla dzieci.
 - Wydanie wraz z Komitetem NCPS w Miliczu przewodnika "Przyroda Doliny Baryczy" omawiającego walory przyrodnicze jednego z najcenniejszych pod względem przyrodniczym zakątków Dolnego Śląska.
 - Zainicjowanie spotkania organizacji ochrony przyrody z przedstawicielami Ministerstwa Transportu na temat rozbudowy sieci autostrad w Polsce.
 - Realizacja projektu ochrony bociana białego jako gatunku tarczowego dla zachowania terenów podmokłych w Polsce (1993 – 1995).
 - Systematyczna i skuteczna walka z wypalaniem traw i nielegalnym wycinaniem zadrzewień śródpolnych. Powołanie z inicjatywy członków Towarzystwa specjalnej komisji w gminie Kornowac interweniującej w przypadkach tego typu wykroczeń.

ROK 1995
 - Realizacja projektu ochrony bociana białego w Polsce jako gatunku tarczowego dla terenów podmokłych w krajobrazie rolniczym.
 - Koordynacja ogólnopolskiej akcji liczenia bocianów będącej częścią V Międzynarodowego Liczenia Bociana Białego.
 - Budowanie sieci współpracowników dla ratowania bociana białego i środowisk podmokłych (nawiązanie współpracy z ornitologicznymi środkami regionalnymi, nawiązanie współpracy z ok. 1000 osób z całego kraju, przygotowanie odpowiednich formularzy, biuletynu itd.).
 - Wyjazd do Karpacza w celu obserwacji nietoperzy, będący kontynuacją III Konkursu Chiropterologicznego dla Amatorów.
 - Przeprowadzenie w Technikum Leśnym w Miliczu zajęć poświęconych sytuacji nietoperzy w lasach oraz sposobem ich ochrony w trakcie gospodarczego wykorzystania lasów.
 - Przeprowadzenie w kilku miejscach, zimowych inwentaryzacji nietoperzy. Opublikowanie wyników dotychczasowych, kilkuletnich prac Grupy do Badań i Ochrony Nietoperzy PTPP "pro Natura" w piśmie naukowym wydanym przez PAN: "Pieniny – Przyroda i Człowiek".
 - Uczestnictwo w IX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej w Krakowie (wygłoszenie 5 referatów dotyczących biologii i ekologii nietoperzy oraz działalności Grupy do Badań i Ochrony Nietoperzy PTPP "pro Natura".
 - Zorganizowanie i przeprowadzenie IV i V Konkursu Chiropterologicznego dla Amatorów.
 - Zorganizowanie trzeciego letniego obozu chiropterologicznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego (odkrycie kilku nieznanych dotąd kolonii nietoperzy na strychach budynków w Szczawnicy, zorganizowanie festynu w celu propagowania wiedzy o nietoperzach i zbiórki pieniędzy na zabezpieczenie wejścia do jednej ze sztolni stanowiącej zimowe schronienie nietoperzy).
 - Okratowanie wejścia do dwóch sztolni, w których zimują nietoperze (okolice Jarmuty) i objęcie ich ochroną jako użytki ekologiczne.
 - Przeprowadzenie na terenie Pienińskiego Parku Narodowego obozu naukowego, z udziałem holenderskich chiropterologów, poświęconego badaniu zachowań podkowca małego.
 - Rozwinięcie projektu ochrony żółwia błotnego do rangi programu ogólnokrajowego.
 - Podjęcie interwencji przeciwko projektowi lokalizacji wysypiska śmieci i zakładu utylizacji odpadów w widłach rzek Bystrzycy i Odry.
 - Przeprowadzenie przez pracowników biura PTPP "pro Natura" szkoleń dla Kół Lokalnych Towarzystwa z zakresu metod działania, zdobywania nowych członków, współpracy z mass – mediami, zdobywania funduszy, działania w grupie itd.
 - Realizacja przez poszczególne Koła własnych projektów, które stanowiły kontynuację szkoleń.
 - Kontynuacja trwającej od 1993 roku walki o przesunięcie planowanej autostrady A4, która miała przechodzić przez stawy w Łagowie.
 - Zorganizowanie dwudniowego kursu budowy i rozwieszenia budek lęgowych dla nietoperzy oraz zagrożonych gatunków ptaków.
 - Prowadzenia akcji zbierania informacji o występowaniu jeży i wiewiórek na terenie miasta Wrocławia.
 - Zorganizowanie wystawy połączonej ze zbiórką pieniędzy na wsparcie projektów PTPP "pro Natura" podczas Targów Przedświątecznych odbywających się w marcu w Niemczech. Zebrano 1941 DM.
 - Zorganizowanie kiermaszu podczas Targów Przedświątecznych odbywających się na trenie Niemiec. Zyski przeznaczone zostały na realizację projektów PTPP "pro Natura".
 - Podejmowanie działań interwencyjnych mających na celu doprowadzenie do zaprzestania wypalania traw i trzcinowisk na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Wielikąt (woj. katowickie).
 - Doprowadzenie do zaprzestania składowania śmieci i wycinania krzewów przez działkowców z Raciborza na terenie cennego pod względem przyrodniczym lasu Widok (woj. katowickie).
 - Przeprowadzenie kursu dla urzędników miast i gmin Górnego Śląska w zakresie metod ochrony różnorodności biologicznej i przyrody w miastach.
 - Opiniowanie projektów następujących ustaw: "Prawo łowieckie", "Ustawa o ochronie przyrody", "Ustawa o ochronie roślin uprawnych", "Prawo wodne", "Ustawa o lasach".
 - Przyjęcie PTPP "pro Natura" w poczet członków IUCN – Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody j Jej Zasobów.

ROK 1996
 - Realizacja "Programu ochrony bociana białego i terenów podmokłych.
 - Realizacja "Programu ochrony Doliny Baryczy"
 - Realizacja "Programu ochrony żółwia błotnego w Polsce"
 - Doprowadzenie do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego fragmentu wzniesienia porośniętego murawą kserotermiczną na terenie gminy Wińsko w woj. wrocławskim.
 - Inwentaryzacja miejsc pod użytki ekologiczne na terenie gminy Prusice, wykonana na zlecenie tamtejszego Urzędu Gminy.
 - Zorganizowanie akcji odtwarzania zadrzewień śródpolnych w podwrocławskiej miejscowości Kiełczówek.
 - Realizacja "Projektu czynnej ochrony nietoperzy na terenach zielonych miasta Wrocławia".
 - Zorganizowanie akcji "Domek dla nietoperza", polegającej na masowym włączeniu młodzieży w aktywną ochronę tych ssaków.
 - Odkrycie w starej, poniemieckiej chłodni w okolicach Cieszkowa, jednego z najważniejszych zimowych stanowisk nietoperzy na Dolnym Śląsku oraz doprowadzenie do powstania pierwszego w Polsce sztucznego zimowiska tych ssaków.
 - Włączenie się w obserwacje prowadzone w ramach IX Ogólnopolskiej Dekady Spisu Nietoperzy (skontrolowanie 25 zimowych stanowisk tych ssaków na Dolnym Śląsku).
 - Zorganizowanie, wspólnie z członkami Studenckiego Koła Chiropterologów Uniwersytetu Wrocławskiego, warsztatów chiropterologicznych.
 - Zorganizowanie przez Grupę do Badań i Ochrony Nietoperzy PTPP "pro Natura" V Kursu Chiropterologicznego dla amatorów.
 - Podjęcie działań zmierzających do ochrony kolonii rozrodczej podkowca małego, mieszczącej się na strychu kościoła w Jaworach.
 - Przeprowadzenie kursu pt. "Ochrona przyrody w mieście w kontekście zabiegów pielęgnacyjnych zieleni" dla pracowników Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
 - Budowa i rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków.
 - Zorganizowanie akcji usuwania podrostów olchy z terenu turzycowiska przylegającego do jednego ze stawów hodowlanych w Krośnicach k/Milicza.
 - Realizacja polsko – czeskiego projektu ochrony ptaków i nietoperzy w Sudetach Środkowych.
 - Odnowienie szlaku na ścieżce przyrodniczej w Borowej Oleśnickiej k/Wrocławia.
 - Zakończenie opracowywania ścieżki dydaktycznej "Las Segiecki" w woj. katowickim.
 - Zorganizowanie, wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Opolu oraz prof. R.Graczykiem z AR w Poznaniu, akcji wsiedlania bobrów w województwie opolskim.
 - Opracowanie planu ochrony rezerwatu "Stawy Przemkowskie" w woj. legnickim obejmującego obszar ok. 1000 ha.
 - Zakończenie waloryzacji przyrodniczej Kędzierzyna – Koźla i Rudy Śląskiej.
 - Praca nad wdrożeniem wyników waloryzacji przyrodniczych do planów zagospodarowania przestrzennego miast oraz starania o nadanie terenom przyrodniczo cennym odpowiedniego statusu ochrony prawnej. Dotyczyło to Siemianowic Śl., Zabrza, Tarnowskich Gór i Będzina.
 - Zorganizowanie cyklu ilustrowanych slajdami wykładów poświęconych przyrodzie i problemom związanym z jej ochroną.
 - Wystosowanie oficjalnego protestu do zarządu miasta Gliwice i przedstawicieli General Motors w związku z planowaną lokalizacją fabryki samochodów, która zagraża jednej z najcenniejszych przyrodniczo powierzchni w mieście.
 - Podjęcie interwencji przeciwko projektowi przebiegu autostrady A4 przez teren Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny".
 - Konsultacje związane z planem przebiegu trasy autostrady w pobliżu rezerwatu Segiet (woj. katowickie) oraz autostrady mającej przebiegać w pobliżu Stawów Łagowskich (woj. jeleniogórskie).
 - Podjęcie interwencji mającej na celu zahamowanie dewastacji lasu miejskiego "Dębnik" w Łańcucie w woj. rzeszowskim.
 - Podejmowanie działań interwencyjnych w celu ukrócenia samowoli myśliwych polujących na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego "Wielikąt" ( woj. katowickie).
 - Udział przedstawiciela PTPP "pro Natura" w pracach powołanego przez Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie MOŚZNiL Komitetu tworzącego międzynarodowy system informatyczny.
 - Opiniowanie projektu "ustawy o odpadach".
 - Uczestnictwo w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska na temat nowego prawa wodnego.
 - Uczestnictwo międzynarodowych konferencjach i warsztatach.

ROK 1997
 - Realizacja "Programu ochrony bociana białego i terenów podmokłych"
 - Realizacja "Programu ochrony Doliny Baryczy".
 - Realizacja "Programu ochrony żółwia błotnego w Polsce".
 - Działania prowadzone przez Grupę do Badań i Ochrony Nietoperzy PTPP "pro Natura"
 - Działania Koła PTPP "pro Natura" w Miliczu.
 - Działania Grupy PTPP "pro Natura" z Pogrzebienia.
 - Działania Koła PTPP "pro Natura" w Lubinie.
 - Działania Koła PTPP "pro Natura" na Górnym Śląsku.
 - Działania Koła PTPP "pro Natura" w Zgorzelcu.
 - Odnowienie tablicy informacyjnej rozpoczynającej ścieżkę przyrodniczą w Borowej Oleśnickiej.
 - Wyznaczenie terenów ważnych dla zachowania motyli dziennych na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy" i części projektowanego PK "Dolina Odry I"
 - Utworzenie wraz z kilkoma organizacjami Koalicji Na Rzecz Ochrony Puszczy Białowieskiej.
 - Opracowanie szczegółowego planu ochrony rezerwatu "Stawy Przemkowskie".
 - Doprowadzenie do objęcia ochroną pomnikową dwóch okazałych drzew rosnących na terenie gminy Boguszów Gorce oraz wytyczenie kolejnych 39 drzew kwalifikujących się pod ochronę.
 - Wystosowanie do Rady Gminy w Środzie Śląskiej pisma negatywnie opiniującego projekt budowy spalarni odpadów przemysłowych, poszpitalnych, i komunalnych w pobliżu cennego przyrodniczo obszaru w pobliżu miejscowości Święte. Rozprowadzenie wśród mieszkańców gminy ulotek informacyjnych na temat ewentualnych następstw takiej lokalizacji spalarni.
 - Pomoc w zorganizowaniu przez Zakład Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego, Warsztatów Ornitologicznych dla Amatorów poświęconych praktycznej ochronie terenów cennych przyrodniczo.
 - Uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach i konferencjach.

ROK 1998
 - Realizacja "Programu ochrony bociana białego i terenów podmokłych"
 - Realizacja projektu ochrony płazów w gminie Oleśnica wspólnie z uczniami I LO w Oleśnicy i szkoły partnerskiej z Holandii. Wystąpienie do Urzędu Gminy z wnioskiem o utworzenie 17 użytków ekologicznych w miejscach przyrodniczo najcenniejszych.
 - Rozpoczęcie wspólnie z kilkoma innymi organizacjami kampanii "Czas na Odrę".
 - Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dwóch planowanych zbiorników wodnych: "Racibórz" na Odrze i "Kamieniec Ząbkowicki" na Nysie Kłodzkiej. Wynegocjowanie rozwiązań pozwalających na zachowanie lasów łęgowych.
 - Działania prowadzone przez Grupę do Badań i Ochrony Nietoperzy PTPP "pro Natura".
 - Realizacja "Programu ochrony żółwia błotnego w Polsce".
 - Działania Górnośląskiego Koła PTPP "pro Natura".
 - Działania Koła PTPP "pro Natura" w Lubinie.
 - Działalność Milickiego Koła PTPP "pro Natura".
 - Podejmowanie przez grupę PTPP "pro Natura" z Pogrzebienia interwencji w sprawach dzikich wysypisk śmieci na terenie ZPK "Wielikąt", nielegalnego zwierzyńca dzikich zwierząt przy barze w Bukowinie, pielęgnacji zieleni miejskiej Raciborza.
 - Prowadzenie przez Zgorzeleckie Koło PTPP "pro Natura" starania o ochronę Stawów Łagowskich, dla których główne zagrożenie stanowi plan budowy autostrady przecinającej kompleks oraz prywatyzacja.
 - Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zmierzających do poprawy warunków bytowania rzadkich gatunków roślin i motyli na terenie użytku ekologicznego "Trzcinica". Wycinanie podrostu sosny z terenu użytku.
 - Wystosowanie wspólnie z Fundacją Oławy i Nysy Kłodzkiej protestu do Biura Rozwoju Wrocławia w związku z projektem lokalizacji zakładu utylizacji odpadów i składowania u zbiegu dwóch rzek: Odry i Bystrzycy.
 - Zakończenie sukcesem starania o objęcie ochroną pomnikową okazałych drzew na terenie gmin: Boguszów – Gorce, Kluczbork, Biała.
 - Przeprowadzenie rankingu Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody poprzez rozesłanie (do organizacji społecznych zajmujących się ochroną przyrody w Polsce) ankiet oceniających skuteczność działań konserwatorów oraz podsumowanie, opracowanie i opublikowanie wyników.
 - Poparcie wniosku NSZZ "Solidarność" Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, skierowanego do Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Premiera RP, o zachowanie dotychczasowej struktury PIOŚ , co pozwoli zachować jej niezależność i obiektywizm w podejmowaniu decyzji.
 - Uczestnictwo w konferencjach i warsztatach.

ROK 1999
 - Realizacja "Programu Ochrony Bociana Białego i Terenów Podmokłych".
 - Wzięcie udziału w trwającym przez trzy dni festynie (Austria) dotyczącym święta bociana.
 - Realizacja programu "Ekorozwój Doliny Baryczy".
 - Udział przedstawicieli PTPP "pro Natura" na dorocznym spotkaniu członków Londyńskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody (LWT).
 - Uczestnictwo w II Pan – Europejskim Forum IUCN (The World Conservation Union) na Majorce.
 - Rozpoczęcie realizacji projektu:" Ochrona nietoperzy w województwie dolnośląskim". Za przebieg projektu odpowiadała Grupa do Badań Nietoperzy we współpracy z Fundacją Ekologiczną Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja" z Przemkowskim Parkiem Krajobrazowym. Do celów edukacyjnych opracowano ulotki oraz przygotowano objazdową wystawę fotograficzną.
 - Przeprowadzenie dekady spisu nietoperzy, która jest doroczną ogólnopolską akcją mającą na celu kontrolę miejsc z zimującymi nietoperzami.
 - Przeprowadzenie przez członków PTOP "Salamandra" wraz z Grupą do Badań i Ochrony Nietoperzy liczenia nietoperzy w rezerwacie Nietoperek.
 - Rozpoczęcie i kontynuacja kolejnej akcji – rozwieszenie budek dla nietoperzy.
 - Zorganizowanie wraz z innymi organizacjami ekologicznymi seminarium pt. "Czynna ochrona nietoperzy, ptaków i pilchowatych na terenach leśnych".
 - Uczestnictwo w II Ogólnopolskiej Konferencji Ekologii Behawioralnej Ssaków.
 - Uczestnictwo w Europejskiej Konferencji Chiropterologicznej.
 - Zorganizowanie i prowadzenie przez PTPP "pro Natura" IV Europejskich Warsztatów Detektorowych.
 - Zorganizowanie obozu nietoperzowego w Górach Stołowych.
 - Zorganizowanie przez Szczecińskie koło PTOP "Salamandra" współpracy przy z PTPP "pro Natura" szkolenia z zakresu praktycznej wiedzy o nietoperzach oraz metody ich ochrony.
 - Adaptacja poradzieckiego bunkra w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Wykonanie (wraz z innymi partnerami) prac adaptacyjnych obiektu mających na celu stworzenie odpowiednich warunków do bytowania nietoperzy.
 - Podczas przeprowadzonej kontroli na terenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego "Wielikąt" odkryto olbrzymie składowisko odpadów komunalnych. Członkowie PTPP "pro Natura" wraz z miejscowymi wędkarzami zwrócili się o podjęcie interwencji do WIOŚ w Katowicach.
 - Opracowanie przez PTPP "pro Natura" oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze (OOŚ) projektowanych prac modernizacyjnych hydrowęzła Krzywaniec – Dychów – Raduszec.
 - Wystosowanie petycji skierowanej do Marszałka Sejmu w sprawie prywatyzacji lasów. Podobne działanie podjął wcześniej OTOP.
 - Wyjazd trzech członków Towarzystwa na szkolenie do Anglii i Walii. Delegaci zostali zapoznani z metodami ochrony i zarządzania terenami aktywnymi. Wygłoszenie wykładu o stanie polskiej populacji bociana białego.

ROK 2000
 - Realizacja programu "Ochrona Bociana Białego i Terenów Podmokłych". Przeprowadzenie prac ziemnych na "Polderze", w wyniku których przesuszone nieużytki łąki zamieniają się w mozaikę nadrzecznych oczek gromadzących wodę.
 - Wykonanie odkrywek i pobranie z nich próbek do analizy z następujących rezerwatów: "Długas", "Colin" i "Kumaki". Celem wykonania pracy jest zaprojektowanie dalszych prac renaturyzacyjnych na w\w terenach.
 - Ukazanie się w sprzedaży książki "Bociany i boćki", której autorem tekstu jest prezes PTPP "pro Natura" Zbigniew Jakubiec.
 - Inwentaryzacja nielegalnych wysypisk śmieci w gminie Wińsko. Do wspólnych działań doszło dzięki inicjatywie Publicznego Gimnazjum i Urzędu Gminy w Wińsku.
 - Uczestnictwo w soptkaniu w Polskim Ośrodku Społeczno – Kulturowym na Hammersmith w Londynie wraz z członkami London Wildlife Trust.
 - Uczestnictwo w spotkaniu Rady Fundacji CICONIA w Camarque.
 - EXPO w Hanowerze. Podjęcie decyzji podczas międzynarodowej konferencji partnerów Programu o przyjęciu Stawów Milickich do "Living Lakes".

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka