Statut

STATUT
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

Przeświadczeni, że przyroda - będąca przejawem różnorodności życia - stanowi najwyższą wartość, że warunkuje egzystencję i jakość życia człowieka tworzymy:
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

  § 1
l. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.
2. Osobowość prawną mogą posiadać Oddziały terenowe i Sekcje specjalistyczne Towarzystwa.

  § 2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych jest Wrocław.

  § 3
Towarzystwo ma prawo powoływania Oddziałów terenowych (zwanych dalej Oddziałami) i Sekcji specjalistycznych (zwanych dalej Sekcjami) oraz Kół na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

  § 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

  § 5
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci na ogólnych zasadach prawnych oraz odznaki organizacyjnej zawierającej pełną nazwę lub jej skrót: PTPP "pro Natura".

Rozdział II
Cele i środki działania

  § 6
Wyłącznym celem działania Towarzystwa jest realizacja określonych statutem zadań ze sfery pożytku publicznego.
1. Cele główne Towarzystwa
Działalność w sferze
- ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- ekologii i ochrony zwierząt;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
2. Towarzystwo realizuje również następujące zadania ze sfery pożytku publicznego:
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- działań wspomagających rozwój demokracji;
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
3. Realizacja zadań wymienionych w punkcie 2. nie może pozostawać w sprzeczności / powinna być zgodna z celami głównymi określonymi w punkcie 1.
4. Towarzystwo realizuje cele statutowe wymienione w punktach 1 i 2 w formie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.

  § 7
Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe wymienione w punktach 1 i 2 w formie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, poprzez:
1) wypracowanie filozofii, zasad i programów ochrony przyrody;
2) szerzenie i rozwój wiedzy przyrodniczej;
3) propagowanie zachowań sprzyjających przyrodzie;
4) działania bezpośrednie na rzecz ochrony zasobów przyrody;
5) prowadzenie działalności naukowo-badawczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

  §8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

  § 9
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem RP lub innego państwa, na ogólnie przyjętych zasadach, pod warunkiem akceptacji celów i statutu Towarzystwa. Od osoby poniżej 16 lat wymagana jest zgoda ustawowego przedstawiciela.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Głównego.
3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, krajowa lub zagraniczna, która zadeklaruje stałą lub wydatną pomoc w realizacji celów Towarzystwa, na podstawie decyzji Zarządu Głównego.

  § 10
Zarząd Główny może przekazywać i odbierać (w trybie uchwały) kompetencje przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych i wspierających Oddziałom i Sekcjom.

  §11
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Towarzystwa na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów).
2. Wniosek o nadanie godności członka honorowego może zgłaszać każdy z członków zwyczajnych Towarzystwa lub Jednostka Organizacyjna na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

  § 12
Prawem członka zwyczajnego jest:
1) posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego, po ukończeniu 18 lat życia;
2) członkowie Towarzystwa w wieku od 16 do 18 lat mają czynne i bierne prawo wyborcze, z tym, że większość składu każdej z władz stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) małoletni mają pełne prawo wyborcze w kołach zrzeszających wyłącznie małoletnich;
4) korzystanie z majątku, dorobku i różnych form działalności Towarzystwa;
5) otrzymywanie informacji o działalności Towarzystwa;
6) zgłaszanie wniosków.

  § 13
Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
1) udział w działalności i realizacji celów Towarzystwa;
2) regularne opłacanie składek rocznych, nie później niż do 30 marca danego roku;
3) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz.

  § 14
Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie właściwym władzom;
2) skreślenia uchwałą właściwych władz z powodu co najmniej dwuletnich zaległości w opłacaniu składki członkowskiej;
3) wykluczenia decyzją właściwych władz na wniosek Sądu Koleżeńskiego;
4) śmierci;
5) rozwiązania Towarzystwa.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa: Walne Zebranie, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński

  § 15
1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków Towarzystwa;
2) Zarząd Główny Towarzystwa;
3) Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa;
4) Główny Sąd Koleżeński Towarzystwa;
2. Po osiągnięciu przez Towarzystwo liczby 200 członków Walne Zebranie Członków zastąpione zostanie Walnym Zebraniem Delegatów Towarzystwa. Walne Zebranie Członków lub Delegatów nazywane jest dalej Walnym Zebraniem.
3. Zasady wyboru delegatów określa odrębny regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

  § 16
1. Wszystkie władze Towarzystwa pochodzą z wyboru. W trakcie kadencji dopuszcza się uzupełnienie składu władz przez dokooptowanie maksimum o 1/3 członków.
2. Wybory są tajne z wyjątkiem określonym w § 38 ustęp 2.
3. Do ważności uchwał wszystkich władz wymagana jest obecność połowy uprawnionych w pierwszym lub 1/3 w drugim terminie z wyjątkiem określonym w § 42.
4. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem decyzji określonych w § 42.

  § 17
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata i jest równoczesna. Delegaci wybierani są przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym i zachowują mandat przez cały okres kadencji.
2. Dopuszcza się zajmowanie stanowiska Prezesa co najwyżej przez dwie kolejne kadencje.
3. Nie dopuszcza się do równoczesnego pełnienia różnych funkcji we władzach Towarzystwa tego samego szczebla. Ograniczenie to nie dotyczy funkcji delegata.

  Walne Zebranie
  § 18
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do jego kompetencji należy:
1) uchwalenie programu działania Towarzystwa;
2) uchwalenie regulaminów i wytycznych dla Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego (i innych) ciał i uchwalanie absolutorium dla tych władz;
4) wybór: Prezesa, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
5) podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego i Delegatów;
6) inne wymienione w §§ 11 ustęp 1,15 ustęp 3, 19 punkt l, 42 i 43.
2. Walne Zebranie zwołuje się co najmniej jeden raz w kadencji władz Towarzystwa.

  § 19
Walne Zebranie zwołują:
1) Walne Zebranie na podstawie swojej uchwały;
2) Zarząd Główny;
3) Główna Komisja Rewizyjna;
4) co najmniej 1/4 Zarządów Oddziałów i Sekcji lub 1/4 Zarządów Kół lub 1/4 ogółu członków Towarzystwa lub 1/4 Delegatów.

  § 20
Uczestnicy Walnego Zebrania muszą zostać powiadomieni co najmniej na jeden miesiąc przed jego terminem. Wyprzedzenie to nie obowiązuje, gdy Walne Zebranie samo ustala termin następnego posiedzenia.

  § 21
Liczbę delegatów przypadających na poszczególne jednostki organizacyjne ustala Zarząd Główny na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 15 ustęp 3.

  Zarząd Główny
  § 22
1. Zarząd Główny składa się z prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, członków zarządu.
2. Zarząd Główny może wybrać spośród swych członków Prezydium Zarządu do prowadzenia bieżących spraw Towarzystwa.

  § 23
Zarząd Główny jest władzą wykonawczą i reprezentacyjną Towarzystwa. Do jego kompetencji należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów;
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
3) przygotowanie i realizowanie planów pracy i budżetu;
4) kontrola władz niższego szczebla, z możliwością zawieszania ich uchwał i zawieszania w czynnościach ich członków;
5) powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych, oraz nadzorowanie ich działalności,
6) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, grup roboczych, itp. przydatnych dla wykonywania działalności statutowej Towarzystwa;
7) ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego na zasadach określonych uchwałą Walnego Zebrania.
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa
9) administrowanie majątkiem będącym własnością Towarzystwa

  § 24
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.

  Główna Komisja Rewizyjna
  § 25
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza i członków.
3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Towarzystwa, w szczególności działalności finansowej;
2) kontrola zgodności działań i uchwał ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
4. Członkowie Głównej Komisja Rewizyjna podlega Walnemu Zebraniu.
5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej pracują społecznie, ale mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

  § 26
Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa co najmniej raz w roku.
Główny Sąd Koleżeński

  § 27
Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dotyczące nieprzestrzegania statutu przez członków i uchwał władz Towarzystwa, oraz powstałych konfliktów między członkami, przypadków narażenia na szwank dobrego imienia Towarzystwa.

  § 28
Główny Sąd Koleżeński może:
1) udzielić upomnienia lub nagany;
2) wnioskować do Zarządu Głównego o zawieszenie w prawach lub do Walnego Zebrania o pozbawienie członkostwa.

Rozdział V
Jednostki organizacyjne: Oddziały, Sekcje i Koła.
Oddziały

  § 29
1. Oddział Towarzystwa tworzony jest przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 20 pełnoletnich członków Towarzystwa.
2. Teren działania Oddziału określa Zarząd Główny.
3. Zarząd przy podejmowaniu decyzji o powołaniu Oddziału przeanalizuje między innymi:
- dotychczasowe zaangażowanie osób w prace Towarzystwa oraz ich osiągnięcia;
- doświadczenie osób wnioskujących w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi;
- możliwości finansowe powoływanego Oddziału;
- planowany program działań;
- zasięg działania dotychczas istniejących Oddziałów.
4. Oddział może posługiwać się nazwą zaakceptowaną przez Zarząd Główny Towarzystwa.

  § 30
1. Oddziały mają samodzielność w działaniu, zobowiązane są jednak do:
1) przestrzegania statutu i uchwał władz naczelnych Towarzystwa;
2) nienaruszania kompetencji władz naczelnych, w szczególności reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz.

  § 31
Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Oddziału;
2) Zarząd Oddziału;
3) Komisja Rewizyjna Oddziału;
§18 ustęp 2, §19, §20, §21, §22, §24, §25, §26, §27,§ 23 z zastrzeżeniem zawartym w §30, §28 pod warunkiem określonym w §10 stosuje się odpowiednio.

  § 32
l. Oddziały mogą uzyskiwać osobowość prawną za zgodą Zarządu Głównego.
2. Oddział posiadający osobowość prawną działa w ramach statutu Towarzystwa. Oddział może posiadać własny regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze statutem i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Towarzystwa.
Sekcje

  § 33
l. Sekcja Towarzystwa tworzona jest przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 15 pełnoletnich członków Towarzystwa.
2. Zakres i teren działania Sekcji określa Zarząd Główny.
3. Zarząd przy podejmowaniu decyzji o powołaniu Sekcji przeanalizuje między innymi:
- dotychczasowe zaangażowanie osób w prace Towarzystwa oraz ich osiągnięcia;
- doświadczenie osób wnioskujących w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi;
- możliwości finansowe powoływanej Sekcji;
- planowany program działań;
- zasięg tematyczny dotychczas istniejących Sekcji.
4 Sekcja może posługiwać się nazwą zaakceptowaną przez Zarząd Główny Towarzystwa.

  § 34
Sekcje mają samodzielność w działaniu, zobowiązane są jednak do:
1) przestrzegania statutu i uchwał władz naczelnych Towarzystwa;
2) nienaruszania kompetencji władz naczelnych, w szczególności reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz.

  § 35
Władzami Sekcji są
1) Walne Zebranie Sekcji;
2) Zarząd Sekcji;
3) Komisja Rewizyjna Sekcji;
4) Sąd Koleżeński Sekcji według uznania Walnego Zebrania Sekcji.
§18 ustęp 2, §19, §20, §21, §22, §24, §25, §26, §27,§ 23 z zastrzeżeniem zawartym w §34, §28 pod warunkiem określonym w §10 stosuje się odpowiednio.

  § 36
1. Sekcje mogą uzyskiwać osobowość prawną za zgodą Zarządu Głównego.
2. Sekcja posiadająca osobowość prawną działa w ramach statutu Towarzystwa. Sekcja może posiadać własny regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze statutem i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Towarzystwa.
Koła

  § 37
1. Koła mogą być terenowe i specjalistyczne.
2. Koła terenowe i specjalistyczne są tworzone przez Zarząd Główny i podlegają Zarządowi. 3. Zarząd Główny może przekazywać (w trybie uchwały) kompetencje tworzenia Kół Oddziałom i Sekcjom. Tak tworzone Koła podlegają Oddziałom i Sekcjom.

  § 38
1. Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie Członków Koła;
2) Zarząd Koła;
3) Komisja Rewizyjna Koła według uznania Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub Sekcji.
2. Wybory do władz Koła mogą być jawne pod warunkiem zgody 2/3 uprawnionych.

Rozdział VI
Majątek i finanse Towarzystwa

  § 39
1. Majątek Towarzystwa stanowią:
1) nieruchomości;
2) ruchomości;
3) fundusze.
2. Fundusze Towarzystwa składają się z:
1) wpisowego i składek członkowskich;
2) dochodów z działalności gospodarczej Towarzystwa; zakres działalności gospodarczej nie może pokrywać się z działalnością statutową;
3) darowizn, spadków, dotacji, zapisów, ofiarności publicznej.
3. Wszystkie dochody Towarzystwa przeznacza się na działalność statutową.
4. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób bliskich, tj. takich, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
b) przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz lub pracownicy lub ich osoby bliskie.

  § 40
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd Główny.

  § 41
1. Oświadczenia w sprawach majątkowych składają równocześnie dwaj członkowie Zarządu Głównego, z tym, że jednym z nich musi być prezes, wiceprezes lub skarbnik.
2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy; prezesa Zarządu Głównego lub jego zastępcy i sekretarza Zarządu Głównego.

Rozdział VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

  § 42
Zmiana statutu lub decyzja o rozwiązaniu Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych.

  § 43
W przypadku rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka